Đĩa mài nền - Đá mài bê tông

??a mài sàn bê tông là gì?

 ??a mài sàn bê tông hay còn ???c g?i v?i cái tên ?á mài bê tông. ???c s? d?ng ?? g?n v?i các lo?i máy mài sàn ?? th?c hi?n công vi?c mài sàn, hay ?ánh bóng các lo?i sàn.

Nh?ng lo?i ??a mài sàn th??ng th?y:

 Trên th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u lo?i ??a mài bê tông nh?ng ???c chia thành 2 lo?i chính ?ó là: ??a mài khô và ??a mài ??t.

 -??a mài khô: ?úng nh? tên g?i, ??a mài khô là ??a s? d?ng ?? mài sàn mà không dùng ??n n??c.

 -??a mài ??t: Là lo?i ??a mài k?t h?p v?i n??c trong quá trình mài.

Dia mai san be tong 100

Nh?ng ?i?u c?n bi?t v? ??a mài sàn bê tông:

 1. C?u t?o ??a mài sàn:

 ?á mài bê tông ???c làm t? ch?t li?u h?p kim ch?c ch?n. M?i nhà s?n xu?t ??a s? ??a vào trong s?n ph?m c?a mình nh?ng h?p ch?t kim lo?i khác nhau. V?y nên m?i lo?i ??a c?a m?i nhà s?n xu?t s? hoàn toàn khác nhau.

 2. Ý ngh?a c?a các ??u s? # c?a ??a mài n?n:

 -M?i m?t chi?c ?á mài n?n bê tông ??u có m?t ??u s? # (ví d?: 30#, 50#... 3000#). Nh?ng ??u s? này cung c?p cho ng??i dùng thông tin v? ?? ?n mòn, bào mòn, phá b? c?a nó.

 -V?i nh?ng ??u s? nh? nh? 30# 50# thì ?? ?n mòn r?t cao, th??ng ???c dùng ?? mài phá ho?c t?o m?t ph?ng cho b? m?t sàn.

 -Ng??c l?i nh?ng ??u s? l?n nh? 1000# 2000# 3000# th??ng ???c dùng ?? làm t?ng ?? bóng, t?ng ?? th?m m? cho b? m?t sàn.

??a mài sàn 50#

 3. Công d?ng c?a ??a mài n?n:

 Tùy vào ??u s? mà m?i lo?i ??a s? mang l?i m?t công d?ng khác nhau trong công vi?c. Nh?ng công d?ng chung c?a chúng v?n là tái t?o các lo?i b? m?t sàn nh?: sàn bê tông, sàn ?á, sàn g?ch, sàn epoxy...

 4. Kinh nghi?m khi mua ??a mài n?n bê tông:

 -L?a ch?n m?t ??a ch? cung c?p uy tín trên th? tr??ng, nh?m h?n ch? r?i ro v? ch?t l??ng c?a ??a mài.

 -Khi th? nghi?m m?t lo?i ??a mài n?n m?i. Ch? nên mua v?i s? l??ng v?a ?? dùng cho môt l?n, nh?m ki?m ch?ng ch?t l??ng c?a lo?i ??a tr??c khi ??a ra quy?t ??nh mua v?i s? l??ng l?n h?n.

 -Khi bi?t ???c ch?t l??ng c?a lo?i ?á mài sàn bê tông này t?t. Hãy ti?n hành mua v?i s? l??ng l?n b?i n?u không nhanh tay thì có th? s? không còn ?? mà mua. Và ??c bi?t giá c?a các lo?i ??a th??ng dao ??ng b?t th??ng, v?y nên khi th?y phù h?p, ph?i h?t ngay.

 5. Các y?u t? quy?t ??nh ch?t l??ng ??a mài sàn:

 -?? b?n: m?t chi?c ??a mài t?t s? có ?? b?n cao h?n, dùng ???c lâu h?n so v?i ??a mài kém ch?t l??ng. V?y nh?ng chi?c ??a mài sàn t?t là lo?i ??a mài có ?? b?n v??t tr?i cùng kh? n?ng làm vi?c hi?u qu?.

 -Giá thành: ??ng bao gi? so sánh giá thành c?a các lo?i ??a, mà hãy so sánh giá thành so v?i kh? n?ng làm vi?c c?a s?n ph?m.

  +Ví d?: Lo?i ??a 1 có giá 220.000 VND và lo?i ??a 2 có giá 150.000VND.

   Lo?i ??a 1: có kh? n?ng làm vi?c 500 mét

   Lo?i ??a 2: có kh? n?ng làm vi?c 300 mét.

 Tính theo công th?c giá thành/mét ta s? ???c: Lo?i ??a 1: 44k/100m2 và Lo?i ??a 2: 50k/100m2 t? ?ó suy ra dùng lo?i ??a 1 s? ti?t ki?m ti?n mua ??a và còn ti?t ki?m luôn th?i gian làm vi?c b?i ít m?t công thay th? ??a h?n.

 Xem thêm các y?u t? t?i: http://daihoangcuong.com/tin-tuc/nhung-yeu-to-quyet-dinh-chat-luong-dia-mai-nen-be-tong-309.html

 Gi?i thi?u ??a mài sàn bê tông CNSG

 ??a mài CNSG là m?t trong nh?ng th??ng hi?u ??a mài ?ang ???c s? d?ng nhi?u nh?t t?i Mi?n Nam, là lo?i ??a mài n?n nh?n ???c nhi?u ph?n h?i t?t nh?t t? phía khách hàng trong th?i gian v?a qua.

??a mài sàn 60#

 1. ?u ?i?m c?a ??a mài sàn CNSG:

 -Ch?t l??ng ???c ?ánh giá là t?t nh?t so v?i m?c giá mà nhà cung c?p ??a ??n tay ng??i tiêu dùng.

 -?? ??ng ??u cao, tính t??ng ??ng gi?a nh?ng chi?c ??a lên ??n 99%. Ng?n ch?n ???c tình tr?ng l?i s?n xu?t, l?i ??a khi khách hàng mua s? l??ng l?n.

 -?? dày th??ng cao h?n các lo?i ??a khác và ???c làm t? h?p kim t?t ?ã ???c tính toán k? l??ng t? nh?ng nhà nghiên c?u s?n xu?t. V?y nên cho kh? n?ng làm vi?c cao h?n, th?i gian hao mòn c?a chi?c ??a ???c kéo dài ra.

 -Giá thành phù h?p so v?i nh?ng gì mà ??a mài n?n này mang l?i cho ng??i dùng. Khi?n ng??i dùng ti?t ki?m ???c m?t s? ti?n kh?ng l? sau m?t th?i gian dài dùng ??a mài CNSG.

 -Kh? n?ng t??ng thích r?t cao, có th? dùng ???c cho t?t c? các lo?i máy mài chính hãng trên th? tr??ng hi?n nay.

 -Êm ái khi làm vi?c, tình tr?ng gi?t máy, s?t n?n không th? x?y ra. B?i ?ã ???c tính toán r?t k? khi s?n xu?t.

??a mài sàn 30#

 2. Báo giá ??a mài n?n bê tông CNSG:

 Khi c?n ???c báo giá các lo?i ??a mài sàn bê tông. Hãy ch? ??ng liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi qua hotline: 0901.89.69.79 ho?c g?i yêu c?u báo giá vào ??a ch? Email: cuong.daihoangcuong@gmail.com. Chúng tôi s? g?i cho b?n báo giá chi ti?t v? các lo?i ??a mài sàn v?i m?c giá h?p lý nh?t cho khách hàng.

 3. T? v?n ??a mài bê tông CNSG:

 Ngoài bán hàng, chúng tôi còn t? v?n cho b?n l?a ch?n lo?i ??a phù h?p ?? dùng trong quá trình mài theo t?ng trình t? nh?t ??nh khác nhau. Khi?n công vi?c mài n?n c?a b?n ???c hi?u qu? cao h?n và thu ???c k?t qu? t?t ??p h?n.

 4. ??a ch? tr?ng bày ??a mài n?n CNSG:

 Khi c?n xem tr?c ti?p các lo?i ??a mài c?a CNSG hãy ??n t?i Showroom c?a chúng tôi v?i ??a ch?: F47 ???ng D3, Ph??ng Tân Th?i Nh?t, Qu?n 12, Thành Ph? H? Chí Minh. Chúng tôi luôn d? tr? m?t l??ng l?n ??a mài ?? ph?c v? nhu c?u c?a quý khách.

??a mài n?n bê tông

Tr?m nghe không b?ng m?t th?y

Tr?m th?y không b?ng m?t l?n dùng

 V?y nên n?u mu?n bi?t ch?t l??ng c?a các lo?i ??a mài sàn c?a chúng tôi nh? th? nào. Hãy th? m?t l?n ?? bi?t, chúng tôi s? không làm m?t th?i gian quý báu và làm b?n th?t v?ng khi s? d?ng. Trong t? th? luôn s?n sàng c?a chúng tôi, khách hàng s? ???c ph?c v? m?t cách t?t nh?t và nhanh chóng nh?t có th?.

C?m ?n quý khách ?ã tin t??ng và s? d?ng

Ngu?n: http://daihoangcuong.com/tin-tuc/cung-cap-dia-mai-san-be-tong-da-mai-be-tong-270.html